برآورد هزینه های جاری تولید قارچ دکمه ای

هزینه های تولید قارچ دکمه ای رابطه مستقیم با سیستم تولید (کیسه ای ، استیلاژ…) مکانیزم تولید (مکانیکی ، نیمه مکانیکی ، دستی یا بصورت تامین مواد اولیه از طریق تعاونی یا …) از یک سو و از سوی دیگر میزان عملکرد محصول بر حسب مقدار بستر یا محیط کشت استفاده شده در طول یک دوره از تولید داشته که معمولا بین دو تا سه ماه در نظر گرفته می شود. بنابراین محاسبات ذیل که کاملا عملی و تجربی شده در سال 1384 می باشند می توانند تغییراتی داشته باشند که متاثر از نحوه مدیریت در کارخانه می باشد . این محاسبات جهت سیستم رایج ایران یعنی سیستم تولید به روش سنتی یا دستی محاسبه شده است . ضمنا در این برآورد هزینه سرمایه گذاری ثابت ( ساختمان ها ، تاسیسات و تجهیزات ) محاسبه نشده است .

هزینه کارگری :

شامل 4 مرحل قالب زنی توسط 4 نفر ( 16 روز کارگر) 2 مرحله تخلیه و پر کردن سالن پاستوریزه توسط 4 نفر ( 8 روز کارگر) 3 مرحله آبیاری توسط یک نفر ( 3 روز کارگر) یک مرحله تخلیه و نظافت سالن توسط 4 نفر ( 4 روز کارگر) میانگین 4 روز کارگر جهت نظارت که مجموعا 35 روز کارگری با ارزش هر روز کارگری در سال 1384 تقریبا 50000 ریال با کلیه مزایا معادل 1750000 ريال ( تا قبل از برداشت) می باشد.

جهت برداشت و بسته بندی ، طی 3 مرحله ( 3 چین برداشت ) توسط 5 نفر مجموعا 15 روز کارگر ، با دستمزد فوق جمعا مبلغ 750000 ريال خواهد شد .

هزینه سوخت و انرژی :

از سوخت گازوئیل ، انرژی برق و آب با تعرفه کشاورزی به طور میانگین در فصول مختلف سال مبلغ 582930 جهت هر دوره تولید در نظر گرفته شده است .

جدول هزینه های جاری

شرح هزینه مبلغ کل هزینه (ريال)
الف) هزینه مواد اولیه 5829300
ب) هزینه کارگری تا قبل از برداشت 1750000
ج) سوخت و انرژی 582930
جمع 8162230
س)استهلاک سرمایه برای 3 ماه(16%) 326489
ص) هزینه کارگری برداشت 750000
جمع کل 9238719

پیش بینی میزان تولید

با استفاده از مواد اولیه فوق با وزن خشک تقریبی 10000 کیلوگرم و 65% تا 75% رطوبت می توان 16500 تا 17500 کیلو گرنم کمپوست ( بستر یا محیط کشت قارچ دکمه ای ) تهیه نموده که عملکرد آن ( میزان قارچ تولید شده ) بر اساس وزن بستر (کمپوست ) به قرار ذیل می باشد .

مقدار تقریبی کمپوست

حداقل عملکرد 10 درصد

عملکرد خوب 20 درصد

عملکرد عالی 30 درصد

شرایط ایران عملکرد 17%

16500 کیلوگرم بستر

1650 کیلوگرم قارچ

3300 کیلو گرم قارچ

4950 کیلوگرم قارچ

2805 کیلو گرم قارچ

17500 کیلوگرم بستر

1750 کیلوگرم قارچ

3500 کیلوگرم قارچ

5250 کیلوگرم قارچ

2975 کیلوگرم قارچ

باید در نظر داشت ، کیفیت کمپوست تهیه شده از نظر فیزیکی و بیوشیمیایی که بستگی به مواد اولیه مصرف شده و سیستم تولید کمپوست دارد ، همچنین بذر مصرفی (اسپان) از نظر گونه و اصلاحات ژنتیکی انجام شده بر روی آن نقش چشمگیری در تلورانس تولید داشته و به همراه مجموع عوامل محیطی و نحوه کنترل آن (رطوبت ، دما، تهویه ، بهداشت ، …) افزایش یا کاهش تولید قارچ را در تولیدی های قارچ دکمه ای رقم می زند .